Gebruiksvoorwaarden & Privacy Policy

Gebruiksvoorwaarden & Privacy Policy Byteplanet b.v.

Allereerst van harte welkom op onze website. Wij van Byteplanet.com BV zijn blij jou als gebruiker te mogen begroeten en we hopen dat je veel plezier beleeft aan onze website en de daarop getoonde diensten. Hieronder volgt een uiteenzetting van onze gebruiksvoorwaarden. Wij raden je aan deze goed door te lezen voordat je verdere actie onderneemt op onze website.

Door het bezoeken en gebruiken van onze website - hierna genoemd "Website" geef je impliciet aan dat je onze gebruiksvoorwaarden helemaal zonder uitzondering aanvaardt. Heb je problemen met het lezen van deze voorwaarden of ga je er niet mee akkoord, dan is ons uitdrukkelijk advies om de Website niet verder te bekijken of te gebruiken.

Inhoud en gebruik van de Website
De website heeft als doel jou de mogelijkheid te geven om verschillende games te spelen.
Hier vind je de plek plek van de beste gratis online games die zorgvuldig zijn geselecteerd om de maximale dosis plezier te bieden, of je nu alleen speelt of met je vrienden!
Het plezier komt naar je toe met deze site, want onze online games zijn beschikbaar op desktop, tablet en mobiel en je kunt er direct van genieten, waar je ook bent. In de pauze op school, thuis of op vakantie.

Beperking van de aansprakelijkheid
Byteplanet.com BV doet alle redelijke commerciële inspanningen om zijn Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. Byteplanet.com BV doet al het mogelijke om ongemakken die worden veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk binnen de perken te houden.
Byteplanet.com BV kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden of dat er virussen worden binnen gebracht. Om deze redenen kan Byteplanet.com BV je niet garanderen dat de toegang tot de Website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden. Bijgevolg kan je Byteplanet.com BV niet aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten, functiestoornissen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van eender welk gebruik van de Website.
Bovendien erken je dat Byteplanet.com BV het recht heeft om zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Website te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik of fraude op te sporen of te onderdrukken of om technische of operationele functiestoornissen te verhelpen. Dergelijke onderbrekingen zijn zowel nodig om wijzigingen en verbeteringen aan de Website aan te brengen, als om een regelmatig technisch onderhoud en een bijwerken van de inhoud te verzekeren. Je kan Byteplanet.com BV niet verantwoordelijk houden voor een nadeel dat je lijdt door dergelijke onderbrekingen.

Geen aansprakelijkheid voor de inhoud geleverd door derden
Byteplanet.com BV doet alle redelijke inspanningen om te vermijden dat illegale inhoud op haar Website wordt geplaatst. Wanneer Byteplanet.com BV op de hoogte wordt gebracht van de aanwezigheid van illegale inhoud op haar Website, zal Byteplanet.com BV alle redelijke inspanningen leveren om deze inhoud zo spoedig mogelijk te verwijderen. Byteplanet.com BV moedigt je ten zeerste aan om illegale activiteiten waarmee je op deze Website geconfronteerd zou worden te melden.
Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent.

Geen aansprakelijkheid voor technische schade
Byteplanet.com BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel of voor schade die je zou kunnen lijden door gebruik te maken van de Telefoon- en Webcamdiensten die door deze Website worden ondersteund. Bovendien erken je en ga je ermee akkoord dat het downloaden van gegevens, waarbij op eender welke wijze gebruik wordt gemaakt van de Website onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico gebeurt. Je bent uitsluitend aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan je computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van gegevens.

Geen aansprakelijkheid voor hyperlinks op websites van derden
Websites die in het bezit, onder de controle of het beheer zijn van derden kunnen koppelingen (hyperlinks) bevatten naar deze Website. Byteplanet.com BV heeft de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen enkele invloed of inbreng omtrent de inhoud of andere karakteristieken van deze websites.

Verplichtingen van de gebruiker
Buiten hetgeen reeds in andere toepasselijke gebruiksvoorwaarden is bepaald, engageer je je als gebruiker in het bijzonder om:
a. de website als een goed huisvader te gebruiken, op een manier die redelijk is en op een wijze die niet ingaat tegen deze gebruiksvoorwaarden;
b. geen enkel middel, software of methode te gebruiken die de goede werking van deze Website belemmert of tracht te belemmeren. Verder verplicht je je ertoe om geen enkele actie te ondernemen die een onredelijke of disproportioneel grote last legt op de infrastructuur van de Website (die de tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de Website zou kunnen veroorzaken) of die de inhoud van de Website zou kunnen belasten;
c. de Website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of met het oogmerk schade te berokkenen aan de reputatie van Byteplanet.com BV of van een derde;
d. niet zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Byteplanet.com BV de Website met een andere website te koppelen.
Wanneer Byteplanet.com BV vaststelt of redelijkerwijze mag vermoeden dat jij één van de bovenstaande bepalingen (letter a. tot d.) hebt geschonden of andere verplichtingen die voortkomen uit deze gebruikersvoorwaarden hebt overtreden, dan kan Byteplanet.com BV jou de toegang tot het geheel of een gedeelte van de Website ontzeggen.

Intellectuele eigendomsrechten
Je aanvaardt en erkent dat de inhoud van Byteplanet.com's Website, waaronder, doch niet beperkt tot de tekst, foto's, afbeeldingen, beschreven technologieën, logo's iconen en software, voor wat betreft alle vormen, media en technologieën beschermd worden door intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht, handelsnamen, domeinnamen, know-how, modellen, tekeningen en logo's. Byteplanet.com BV behoudt alle rechten op deze elementen.
Het gebruik van deze Website verleent je op geen enkelen manier rechten op een deel van de inhoud ervan. Je mag geen enkel deel van deze Website, geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen, meedelen aan het publiek, verspreiden of op enige andere wijze exploiteren.
Je verkrijgt geen enkel recht op de inhoud die wordt gedownload. Het is strikt verboden om zonder de expliciete schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Byteplanet.com BV de inhoud die werd gedownload te wijzigen, aan te passen, publiek te maken of te verspreiden voor elk doeleinde anders dan voor je eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens
Byteplanet.com BV gebruikt jouw ingevoerde persoonlijke gegevens om jou te informeren over de diverse diensten die Byteplanet.com BV en haar partners exploiteren. Byteplanet.com BV zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Byteplanet.com BV is een groot voorstander van eerlijke communicatie met de gebruikers van haar websites en diensten en is afkerig van spam activiteiten.

De bewaring van de inhoud van communicaties
Wanneer je kiest voor het gebruik van de chatroom of van andere interactieve communicatiefaciliteiten, ga je ermee akkoord dat deze informatie wordt opgeslagen. Byteplanet.com BV zal deze informatie, voor zover noodzakelijk en in overeenstemming met de wettelijke beperkingen, bewaren om geschillen op te lossen, algemene ondersteuning te leveren en problemen te behandelen. Behoudens als antwoord op een gemotiveerd verzoek dat Byteplanet.com BV ontvangt van een publieke overheid of een bevel van een rechtbank of een gerechtelijke instantie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of vermeende illegale activiteit, zal Byteplanet.com BV deze informatie aan geen enkele derde meedelen.

Contact Informatie
Indien je meer uitleg of enige verduidelijking wenst omtrent deze gebruiksvoorwaarden, word je vriendelijk verzocht contact op te nemen met Byteplanet.com BV op één van de volgende wijzen:
Byteplanet.com B.V.
e-Mail : info@byteplanet.com

Byteplanet.com BV doet al het mogelijke om binnen een redelijke termijn alle misverstanden, klachten, technische of operationele problemen op te lossen die te maken hebben met de Website of met de kwaliteit van haar inhoud en waarvan Byteplanet.com BV door jou op de hoogte wordt gebracht.

Rechtsgeldigheid van gebruiksvoorwaarden
De nietigheid en/of onuitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig en/of onuitvoerbaar wordt geacht of verklaard, zal deze vervangen worden door een passende geldige bepaling, die zoveel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepalingen kan bewerkstelligen

Wijzigingen aan prijzen en aan de gebruiksvoorwaarden
Byteplanet.com BV heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst aan te passen, bij te werken of te vervolledigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze Gebruikersovereenkomst zelf regelmatig na te kijken. Als je de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geef je daarmee aan dat je met de wijzigingen instemt en deze aanvaardt.
Bovendien wijst Byteplanet.com BV elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de Gebruikersovereenkomst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze Gebruikersovereenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Elk geschil dat ontstaat uit of verband houdt met het gebruik van onze Website of dat voorkomt uit de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze gebruiksvoorwaarden en/of Privacyverklaring zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van Amsterdam die het Nederlands recht zullen toepassen, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht.